Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับคณะจาก Agricultural Machinery Research Institute of Guangxi
สถานที่ : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-12-2555เวลา : 12.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 อ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อ.ดร.บุปผา คงสมัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะจาก Agricultural Machinery Research Institute of Guangxi ในการเจรจาความร่วมมือทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรระหว่าง 2 สถาบัน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140