Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมระบบ e-GP
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-01-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมระบบ e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้่างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพิศ ชยันโต หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร มีบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140