Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท
สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
จัดเมื่อวันที่ : 13-01-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน นำทีมนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกผังและวางรากฐานความรู้ทางการเกษตรให้แก่เยาวชน รวมไปถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรกับเกษตรกรในพื้นที่ กิจกรรม ประกอบด้วย การขยายพันธุ์พืช การป้องกันโรคพืช และการอนุรักษ์แมลงที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่และอาคารในโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรือนเพาะชำ สนามเด็กเล่น โรงอาหาร สวนสมุนไพร แปลงผัก โรงเพาะเลี้ยงเห็ดนางรม จัดสวนหย่อม และปรับปรุงพื้นที่การเพาะปลูก โดยมีผู้อำนวยการและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140