Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กีฬาสีภายใน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : คาวบอยแลนด์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-01-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน โดยจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสัมพันธภาพอันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาสัตวบาล เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140