Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ภาควิชาสัตวบาล จัดการแสดงธรรมศึกษาและทำบุญประจำปี
สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จัดเมื่อวันที่ : 17-01-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดทำบุญประจำปีและแสดงธรรมศึกษา ในหัวข้อ เราจะแยกหน้าที่หรือบาปออกจากวิชาชีพสัตวบาลได้อย่างไร ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก พระราชวิจิตรปฏิภาณ เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นวิทยากร มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมรับฟังการแสดงธรรมศึกษาเป็นจำนวนมาก
หมายเหตุ : ขอขอบคุณ ภาพกิจกรรมจาก ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140