Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา
สถานที่ : ลานอเนกประสงค์ อาคารสำอาง ศรีนิลทา
จัดเมื่อวันที่ : 22-01-2556เวลา : 17.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสาขาวิชาเอก ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำอาง ศรีนิลทา คณะเกษตร กำแพงแสน มีผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140