Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 84
สถานที่ : อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 27-01-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา ผศ.ดร.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา รศ.ดร.เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา อาจารย์รณภพ บรรเจิดเชิดชู อาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช และอาจารย์เกวลิน ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา เข้าให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการป้องกัน กำจัดศัตรูพืช และไร่อ้อย ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 84 กับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดยมีพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานเปิดงาน และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของคณะเกษตร กำแพงแสนด้วย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งโดยส่วนมากประกอบอาชีพทำนาและไร่อ้อย จึงต้องการการเพิ่มพูนความรู้ทางด้่านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย มีเกษตรกรในพื้นที่ ต.พลับพลาไชย ให้ความสนใจเข้าร่วมรับความรู้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140