Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนาแนวทางการจัดการความรู้คณะเกษตร กำแพงแสน และสำนักงานเลขานุการ
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 31-01-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาแนวทางการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายแนวทางการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน โดยนายธีรนนท์ รัตนดิลก ประธานอนุกรรมการการจัดการความรู้ สำนักงานเลขานุการฯ การบรรยายฐานข้อมูลการจัดการความรู้ โดยนางสาวดวงกมล ด้วงจุมพล และการฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้คณะเกษตร กำแพงแสน โดยแยกกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มการเรียนการสอน กลุ่มวิจัย และกลุ่มบริการวิชาการ ต่อมาในเวลา 13.00 น. เป็นการสัมมนาบุคลากรภายในสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อกำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ของสำนักงานเลขานุการฯ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140