Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จัดเมื่อวันที่ : 03-02-2556เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ผศ.ดร.พจนา ศรีมันตร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "หลักการทำงานเพื่อความก้าวหน้าและบทบาทในอนาคตของชมรมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน" และ "บัณฑิตใหม่่ที่สังคมไทยปรารถนา" โดยนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน ประกอบด้วย คุณวิศิษฐ์ จิรภิวงศ์ นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะเกษตร กำแพงแสน(KU40) ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ(KU40) คุณอาณัติ ชีวะเกรียงไกร(KU41) และคุณอุทัย ตันติพิมลพันธ์(KU43) ต่อมากับกิจกรรม "ชั่วโมงนี้มีแต่เรื่องของเรา โดยทีมงานนิสิตชั้นปีที่ 4
ช่วงบ่ายได้มีการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมฝึกซ้อมร้องเพลงที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดย อ.ดร.วิทิตร ใจอารีย์ ในเวลา 14.30 น. ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นิสิต และภาควิชาที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ อันได้แก่
- รางวัลภาควิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตแต่งกายดีเด่น ได้แก่ ภาควิชาสัตวบาล
- รางวัลหมู่บ้านกิจกรรมดีเด่น
ชนะเลิศ : ภาควิชาโรคพืช
รองชนะเลิศอันดับ 1 : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
นอกจากนั้นยังมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับตัวแทนมอบช่อดอกไม้ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ได้แก่ นางสาวสุนทรีย์ ทาสิมมา นิสิตเก่าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร(KU68)
และในช่วงสุดท้าย คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานและอนาคตที่ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140