Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
Aggie Road ครั้งที่ 4
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-02-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ Aggie Road ครั้งที่ 4 จัดโดยสโมสรนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ณ บริเวณลานหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร การแสดงโดยนิสิตจากภาควิชาและสาขาต่างๆ และกิจกรรมประกวดร้องเพลงและภาพถ่ายสื่อรัก โดยมีนิสิตที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมประกวดร้องเพลง
ชนะเลิศ นางสาวภัทรกันย์ แสนศรีระ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปิยะนันท์ ว่องพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพุทธิภา จันทร์เมฆา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Popular Vote นางสาวเนตรนภา โพธิ์ศรีทอง คณะเกษตร กำแพงแสน

กิจกรรมภาพถ่ายสื่อรัก
Popular Vote นายสัณฐิติ พงศ์ประยูร คณะเกษตร กำแพงแสน

นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีจากวง Aggie Band จากนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140