Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
The 9th International Student Forum
สถานที่ : ห้อง ก2306 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 20-02-2556เวลา : 17.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 อาจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานิสิตแลกเปลี่ยน ครั้งที่ 9 โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ที่ได้เดินทางไปร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่ Tokyo University of Agriculture. Kyoto University. University of Tsukuba และ Kyoto University International Education Program ให้กับนิสิตที่สนใจ จัดขึ้น ณ ห้อง ก2306 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140