Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ร่วมรายงานความก้าวหน้าทุน NSTDA Chair Professor
สถานที่ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัดเมื่อวันที่ : 12-03-2556เวลา : 14.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำสำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์” โดยปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำที่ยังมีความเป็นพืชป่าสูง ให้ผลผลิตต่ำและการสุกแก่ไม่พร้อมกัน ให้มีผลผลิตสูงกว่าเดิม 2 เท่า ให้มีศักยภาพในการปลูกเชิงพาณิชย์ ที่สามารถใช้ผลิตไบโอดีเซลได้อย่างยั่งยืน และเมล็ดใช้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ ซึ่งคาดว่าพืชที่สร้างขึ้น จะเป็นพืชชนิดใหม่ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในโลก และเป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับทุน จำนวน 20 ล้านบาท เมื่อปี 2554 จากโครงการทุน NSTDA Chair Professor โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ สำนักงานมูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

โดย ดร.จิรายุฯ กล่าวว่า “โครงการทุน NSTDA Chair Professor เป็นโครงการที่มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานวิจัยที่สำคัญยิ่ง จากผลงานการดำเนินงานของโครงการทุนที่ผ่านมา ด้วยการบริหารจัดการที่ดีของ สวทช. และกลุ่มวิจัย NSTDA Chair Professor ที่เข้มแข็ง ส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ ก่ออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “ตามนโยบาย สวทช.ที่มุ่งเน้นการสร้าง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การหมุนเวียนแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถและทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุน NSTDA Chair Professor เป็นหนึ่งในกลไกที่ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่ความสามารถให้เกิดการรวมกลุมวิจัยที่แข็งแกร่งขึ้นในประเทศ โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งของการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการและเชื่อมโยงความรู้กับภาคการผลิต เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรือภาคอุตสาหกรรมได้จริง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140