Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-03-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ในเวลา 7.09 น. ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีำ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีสักการะบูรพาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณและอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ต่อมาในเวลา 9.00 น. มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณต่อคณะเกษตร กำแพงแสน จากคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่มี Citation Index จาก รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จากชมรมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัลดังนี้

ผู้มีอุปการะคุณต่อคณะเกษตร กำแพงแสน
- มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์
- มูลนิธิระพี - กัลยา สาคริก
- บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์(ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
- บริษัท เจียไต๋ จำกัด
- ดร.มนู เจียรวนนท์
- รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
- ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร
- คุณศกลวรรณ ศุภนิมิตตระกูล

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่มี Citation Index ประจำปี 2555
- ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ จำนวน 6 ผลงาน
- อ.ดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ จำนวน 1 ผลงาน
- อ.ดร.ประกิจ สมท่า จำนวน 1 ผลงาน
- รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด จำนวน 1 ผลงาน
- ผศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว จำนวน 1 ผลงาน
- ศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิช จำนวน 2 ผลงาน
- ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ จำนวน 1 ผลงาน
- ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์ จำนวน 1 ผลงาน
- ผศ.ดร.พูนทรัพย์ สืบมา จำนวน 1 ผลงาน
- ผศ.ดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ จำนวน 1 ผลงาน
- ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร จำนวน 1 ผลงาน
- ผศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ จำนวน 1 ผลงาน
- ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง จำนวน 1 ผลงาน
- นางอรทัย จินตสถาพร จำนวน 1 ผลงาน
- ผศ.ดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ จำนวน 2 ผลงาน

ในเวลา 10.00-12.00 น. พิธีสงฆ์และรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ต่อเนื่องในช่วงบ่าย กับกิจกรรมสุดท้ายในการแสดงธรรมศึกษา โดย ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เรียกได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งคณะเกษตร กำแพงแสน แล้ว ยังเป็นการพบปะสังสรรค์ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะเกษตร กำแพงแสน รวมถึงได้ร่วมทำบุญและรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ ในการทำงานต่อๆ ไปอีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140