Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เข้ารับทุนการศึกษาจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน
สถานที่ : ห้องตาลกิ่ง อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
จัดเมื่อวันที่ : 20-03-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผศ.ชัชชัย แก้วสนธิ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และ อ.สุเมธ ชัยไธสง นำนิสิต ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เข้ารับทุนการศึกษา กองทุนศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน โดยมีนิสิตที่ได้รับทุนในประเภทต่างๆ ดังนี้

ทุนนิสิตเรียนดี
1. นางสาวสุนิสา ภิรมย์ ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวเจนจิรา พุ่มอ่อน ชั้นปีที่ 3
3. นายรัฐพงษ์ จันทคณานุรักษ์ ชั้นปีที่ 4

ทุนนิสิตจิตสาธารณะ
1. นายทินพงษ์ สีผม ชั้นปีที่ 2
2.นางสาวชุติมา อานโพธิ์ทอง ชั้นปีที่ 3
3. นายชนาธิป ธนะรัช ชั้นปีที่ 3

ทุนนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์
1. นางสาวปวีณา พันธ์กมลศิลป์ ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวปณันฐา วงศ์สวัสดิ์ ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวศิริเลิศ ศิรินัย ชั้นปีที่ 3

ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140