Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2555
สถานที่ : ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 01-03-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับมอบทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีรายนามนิสิตที่ได้รับทุนดังนี้

1.นางสาวภัทวรรณ หงษ์คำ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร เกรดเฉลี่ย 3.88
2.นายภาวิต ดอกบัว ภาควิชาปฐพีวิทยา เกรดเฉลี่ย 3.75
3.นายภูริศรณ์ วัชรัตน์พงศ์ ภาควิชาพืชสวน เกรดเฉลี่ย 3.65
4.นางสาวศุภกาญจน์ หล่ายแปด ภาควิชาพืชสวน 3.56
5.นายปกรณ์ ทองญวน ภาควิชาสัตวบาล เกรดเฉลี่ย 3.60

หมายเหตุ : ขอขอบคุณภาพกิจกรรมโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140