Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพบผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1
สถานที่ : อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-06-2556เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมบรรยาย เสวนา เกี่ยวกับการเข้ามาศึกษาต่อแก่ผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ต่อมาในเวลา 15.00 น. กับโครงการพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าตอบข้อซักถามแก่ผู้ปกครองนิสิต มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140