Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2556
สถานที่ : ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จัดเมื่อวันที่ : 07-06-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยายในหัวข้อ "เกียรติภูมิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย" โดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ กิจกรรมสันทนาการ
โดยอาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล ในการให้แง่คิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและหลังจบการศึกษา สุดท้ายกับกิจกรรมมอบเหรียญรุ่น KU73 เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับนิสิตใหม่ ในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140