Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556
สถานที่ : อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-06-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ร้องเพลงมหาวิทยาลัยและเพลงประจำคณะได้ถูกต้อง อีกทั้งยังเพื่อก่อเกิดความรักใคร่สามัคคีกันภายใหมู่คณะ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงกา และผูกเนคไทด์ให้กับตัวแทนนิสิตชาย ชั้นปีที่ 1 และ ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ติดเข็มให้กับตัวแทนนิสิตหญิง ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140