Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ดำนา) ประจำปีการศึกษา 2556
สถานที่ : ฟาร์มคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-06-2556เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
โครงการสืบสานตำนานเกษตรหรือประเพณีดำนา เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่สโมสรนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาในคณะเกษตร กำแพงแสน รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนิสิต และระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง โดยกิจกรรมสืบสานตำนานเกษตรประจำปี 2556 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พจนา ศรีมันตร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานในพิํธี กิจกรรมประกอบด้วย การดำนาโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตทุกชั้นปี และพิธีมอบธงคณะแก่ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 โดย อาจารย์ ดร.ปิยะณัฐฏ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ ฟาร์มคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140