Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2556
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-08-2556เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต แพร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณแปลงนาฝั่งโรงเรียนสาธิตฯ กิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีวางพานพุ่ม การถวายราชสดุดี และพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140