Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
KM Day
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 13-08-2556เวลา : 13.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ Km Day โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ AMS e-Office เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และรับฟังปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานผ่านระบบ และ โครงการ สัมมนาแนวทางการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 2 เรื่อง โครงการ 1 การจัดการความรู้ 1 หน่วยงาน คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อแจ้งกำหนดการเปิดรับการส่งผลงานการจัดการความรู้ ทั้งในรูปแบบตามตามหน่วยงาน และตามพันธกิจคือก้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140