Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-08-2556เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาปฐพีวิทยา และคลีนิคโรคพืช
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140