Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-08-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการเปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน (Open House) โดยมี ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ประธานโครงการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ "ความสำคัญและมุมมองใหม่ของภาคการเกษตรไทย" โดย ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน การแนะนำหลักสูตร คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และการเ้ข้าเยี่ยมชมภาคและสาขาวิชาของคณะเกษตร กำแพงแสน อันได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่นา ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มีอาจารย์และนักเรียนจากทั้งหมด 18 โรงเรียน จำนวน 105 คน เข้าร่วมโครงการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140