Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประมวลภาพโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 7 วันที่ 28/08/56
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 28-08-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2556 มีอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน โดยกิจกรรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย พิธีเปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี กิจกรรมปฐมนิเทศค่าย โดย อ.เกวลิน ศรีจันทร์ กิจกรรมนักคิดนักบริหาร โดย อ.ตันติกร สว่างศรี จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กิจกรรมบรรยายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการเกษตรไทย โดย ศ.ดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช การบรรยายในหัวข้อการบริหารและการประยุกต์ใช้สารสนเทศยุคใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตพืช โดย รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140