Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์เกษตร ประจำปี 2556
สถานที่ : ห้องนนทรี กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)
จัดเมื่อวันที่ : 14-09-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา "สานสัมพันธ์ ฉันท์เกษตร" ระหว่างบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน และคณะเกษตร บางเขน จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคี แก่บุคลากร อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสื่อสารและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นในการดำเนินงานด้านต่าางๆ ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรทุกสายงานของทั้ง 2 คณะ จัดขึ้น ณ ห้องนนทรี กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน) มีบุคลากรมั้ง 2 คณะเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140