Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-10-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ ประจำปี 2556 กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "จิตวิทยาในวัยรุ่น" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรรณวิภา บรรณเกียรติ อาจารย์ประจำสาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ต่อด้วยการกล่าวขอบคุณและสรุปโครงการโดย ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดี มีผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140