Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-10-2556เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ "สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140