Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะผู้บริหาร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ National Chung Hsing University
สถานที่ : National Chung Hsing University
จัดเมื่อวันที่ : 01-10-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
อ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร หัวหน้าภาควิชาโรคพืช ผศ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา และ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์เพื่อเสริมความเข้มแข็งบุคลากรวิจัย ของศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร กับ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2556
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140