Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 6
สถานที่ : คลีนิคสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-10-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 คลีนิคสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรมเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 6 เรื่องเทคนิคการวินิจฉัยโรคพืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้และเข้าใจเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและควบคุมโรคพืชเบื้องต้น อีกทั้งนําความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติจริง หรือสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

หมายเหตุ : ขอขอบคุณรูปภาพจากคลีนิคสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140