Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-11-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .ศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ. ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวคิดและบทบาทของสภามหาวิทยาลัยต่อการพัฒนาการศึกษาด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ได้มอบของที่ระลึกเป็นการขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มีบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140