Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-12-2556เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตจาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร. ศูนย์รวมเทคโนโลยีทางการเกษตร. ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร และ โครงการ Zero Waste เมื่อวันที่ 11 - 22 ธันวาคม 2556
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140