Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอุดมศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการวิจัยฯ
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
จัดเมื่อวันที่ : 04-09-2558เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 กันยายน 2558 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 38 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หน่วยอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ และหน่วยจุลชีววิทยาประยุกต์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140