Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
จัดเมื่อวันที่ : 07-09-2558เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7 กันยายน 2558 นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชั้นอนุบาล 3/1 จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ "กล้วยดีมีประโยชน์" หน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140