Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ สวทน. จัดโครงการ “ค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4”
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-09-2558เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 7-13 กันยายน 2558 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (ไทยเอสที) ได้ร่วมกัน จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น “ค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4” ขึ้น ให้กับนิสิต/นักศึกษาในชั้นปีที่ 2 3 และ 4 และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการวางรากฐาน และเพื่อให้เห็นความสำคัญของพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ ได้รับแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงพันธ์พืชต่อการพัฒนาการเกษตรไทย เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา สีมันตร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน กล่าวรายงาน ครั้งนี้มีนิสิต/นักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย และอาจารย์ จำนวน 4 ท่าน จาก 4 มหาวิทยาลัย ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา สีมันตร รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มอบประกาศณียบัตร และกล่าวปิดโครงการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140