Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานสัมมนา “ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม...หนึ่งเดียวของไทยจากไร่นาสู่ตลาดโลก”
สถานที่ : ณ ห้องแสนปาล์ม คอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มก.กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 28-08-2558เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์ อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ งานวิจัยมะพร้าวน้ำหอม ใน งานสัมมนา “ธุรกิจมะพร้าวน้ำหอม...หนึ่งเดียวของไทยจากไร่นาสู่ตลาดโลก” โดยศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับวารสารเคหการเกษตร และภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดขึ้น
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140