Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมกิจกรรม โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-09-2558เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 12 กันยายน 2558 อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 กรมป่าไม้ และบริษัทเอกชน เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันปรับแต่งภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ในพื้นที่วิทยาเขตกำแพงแสนให้ร่มรื่นน่าอยู่ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน กล่าวรายงาน พื้นที่พัฒนาในส่วนที่รับผิดชอบของคณะเกษตร กำแพงแสน คือ ขุดลอกวัชพืชน้ำ บริเวณคูน้ำด้านข้างอาคารชุดที่พักอาศัย จากนั้น ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะเกษตร กำแพงแสน อีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140