Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรมการบริหารจัดการโครงการ
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 03-10-2558เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรม “การบริหารจัดการโครงการ” ให้แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนและจัดทำโครงการ การทำหนังสือราชการ ตลอดจนเอกสารใบสำคัญสำหรับการเบิกจ่ายในโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์.ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวเปิดโครงการ มีการบรรยายเรื่อง การจัดทำโครงการและการประเมินผล โดย อาจารย์ ดร.รพี ดอกไม้เทศ รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และ การบรรยายเรื่อง การเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินรายได้คณะเกษตร กำแพงแสน โดย คุณสุจิตต์ มุกดา นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140