Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณาอาจารย์และนิสิตจาก University of Malaysia Terengganu เข้าศึกษาดูงาน คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-10-2558เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณาอาจารย์และนิสิตจาก Universiti of Malaysia terengganu จำนวน 32 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ ชมการบรรยาย/สาธิตด้านโคเนื้อ ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140