Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับมอบของที่ระลึกจาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ให้แก่บุคลากรคณะ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-12-2558เวลา : 13.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา รับมอบของที่ระลึกจาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพิธีมอบกระบอกไฟฉายให้บุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ มอบโดย รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140