Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-01-2559เวลา : 17.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6 มกราคม 2559 คณะเกษตรกำแพงแสน จัดโครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร” เพื่อให้บุคลากรคณะ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นโอกาสในการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนคติต่อกันระหว่างกัน มีกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องบุคลากรผู้ทำชื่อเสียงให้กับคณะ กิจกรรมแนะนำอาจารย์ และบุคลากรใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร มีผู้บริหารและบุคลากรคณะ ร่วมโครงการจำนวนมาก

บุคลากรผู้ทำชื่อเสียงให้กับคณะเกษตร กำแพงแสน ในปีที่ผ่านมา ดังรายนามต่อไปนี้

1.รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาโรคพืช
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านบริการวิชาการ
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
----
2.ดร.ดวงทิพย์ กันฐา
นักวิชาการเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านนวัตกรรม
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
----
3.ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านนวัตกรรม
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
----
4.รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการเรียนการสอน
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
----
5.อ.ดร.จำเนียร ชมภู
อาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการเรียนการสอน
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
----
6.รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
รองศาสตราจารย์ ภาควิชากีฏวิทยา
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการวิจัย/สร้างสรรค์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
----
7.ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชสวน
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านบริการวิชาการ
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
----
8.ดร.รงรอง หอมหวล
นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านบริการวิชาการ
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๖ ปี มก.กพส.
----
9.อ.ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ
อาจารย์ ภาควิชาพืชสวน
บุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต
----
10.รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา
บุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140