Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ผัก ให้แก่บุคลากร กัมพูชา"
สถานที่ : ณ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน และหน่วยงานเอกชน
จัดเมื่อวันที่ : 10-01-2559เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ระหว่างวันที่ 10-17 มกราคม 2559 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ผักให้แก่บุคลากรของ Kal Koh Vegetable Research Station ประเทศกัมพูชา” จำนวน 6 ท่าน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140