Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับผู้บริหารของ Sugar Regulatory Administration (SRA) เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งชาติ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
จัดเมื่อวันที่ : 29-01-2559เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 29 มกราคม 2559 คณะผู้แทนภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายฟิลิปปินส์ นำโดย Mrs.Regina Martin ผู้บริหารของ Sugar Regulatory Administration (SRA) พร้อมด้วยคณะผู้แทนสหพันธ์เกษตรกรชาวไร่อ้อยฟิลิปปินส์ (United Federation of Sugar Farmers : UNIFED) ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งชาติ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการการจัดตั้งศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งชาติ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ นักวิจัยของภาควิชาเกษตรกลวิธาน หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ โดย รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ได้บรรยายและนำชมกระบวนการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมและบันทึกข้อมูล แอพพลิเคชั่นจับคู่พ่อแม่พันธุ์อ้อย แอพพลิเคชั่นคัดเลือกพันธุ์อ้อย ระบบการปลูก ระบบการติดตามการเจริญเติบโต ระบบโรงเรือนผสมพันธุ์อ้อย ระบบโรงเรือนเพาะกล้า ระบบโรงเรือนควบคุมบังคับการออกดอกอ้อย (Photo Period House) ระบบแปลงปลูกทดสอบและขยายพันธุ์อ้อย และเครื่องจักรกลเกษตรในการเพาะปลูกอ้อย เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140