Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-02-2559เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ และ อ.นริศรา อินทะสิริ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้บุคลากรทราบกระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ รวมถึงการชี้แจงประเด็นการจัดการความรู้ของคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2559 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140