Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมประชุมเตรียมโครงการวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน (CSR)
สถานที่ : ณ ห้องเสรีสมพร-ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-02-2559เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2 ท่าน และ ตัวแทนจากภาคประชาสังคมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2 ท่าน ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมโครงการวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน (CSR) โดยขอความร่วมมือจากคณาจารย์คณะฯ ในการลงพื้นที่ รับฟังปัญหาทางการเกษตร และตอบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนะนำการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ในรูปแบบของ คลินิกเกษตร-คลินิกโรคพืช-คลินิกสุขภาพสัตว์ เพื่อนำมาจัดทำเป็นองค์ความรู้ทางการเกษตรเผยแพร่สู่สังคม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140