Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-03-2559เวลา : 17.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 30 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 จัดโดย หน่วยบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกของนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ตรงกับความชอบและความถนัดของตนเอง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140