Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “AGGIE GAME ครั้งที่ 8”
สถานที่ : ณ อาคารพละศึกษา 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-04-2559เวลา : 18.25 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 เมษายน 2559 อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “AGGIE GAME ครั้งที่ 8” จัดโดยสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมได้แก่ การแข่งขันกีฬาฮาเฮ การประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสากล โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140