Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะฯ (อบรมบุคลิกภาพ)
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
จัดเมื่อวันที่ : 10-04-2559เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 เมษายน 2559 หน่วยกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตรกำแพงแสน (อบรมบุคลิกภาพ) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การตอบคำถาม และบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน โดย คุณชยากร โล่ห์ทองคำ การอบรมเทคนิคการแต่งหน้า โดย คุณบัณฐิตย์ คงศักดิ์พรนิมิต และการอบรมการเขียน Resume ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน โดย อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณะบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานโครงการ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140