Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-04-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 22 เมษายน 2559 ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" โดย นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีความโปร่งใส ประหยัดงบประมาณ เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140