Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการนิสิตเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2558
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-04-2559เวลา : 18.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 27 เมษายน 2559 ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมโครงการ “นิสิตเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558” เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ของคณะฯ ได้พบปะและให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่อยู่ในความดูแล สำหรับการเตรียมเลือกสาขาวิชาเอก จัดโดยงานการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140