Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
สถานที่ : ณ โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-04-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท” โดยนิสิตแต่ละภาควิชาของคณะเกษตร กำแพงแสน ให้แก่นักเรียน เยาวชน และเกษตรกรในชุมชน ณ โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทางด้านการเกษตรที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนานิสิตด้านความเป็นผู้นำ ความสามัคคี ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2559 โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140